เนื้อหา

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 

ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร หมายเลข 14/28, 67/31, 68/31, 200/21 และ 115/32