รับเรื่องร้องเรียน

ส่งเรื่องร้องเรียน

กฎกติกาในการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กองพลทหารปืนใหญ่

 

     ๑. บุคคลทั่วไปที่ยังไม่สมัครสมาชิกต้องเป็นสมาชิก จึงสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้  >>>สมัครสมาชิก<<<

     ๒. การส่งเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นข้อร้องเรียนสำหรับกำลังพลที่สังกัด กองพลทหารปืนใหญ่ และ หน่วยขึ้นตรง เท่านั้น  หากเป็นบุคคลหรือกำลังพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กองพลทหารปืนใหญ่ และหน่วยขึ้นตรง ขอให้พิจารณา ใช้ช่องทางอื่นที่เหมาะสมในการส่งเรื่องร้องเรียน   >>>ช่องทางในการส่งร้องเรียน ทบ. หน่วยอื่น ๆ<<<  

     ๓. ระบุตัว ผู้ร้องเรียน และ ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องที่ร้องเรียน สังกัด อย่างชัดเจน (หากไม่ระบุถือว่าการร้องเรียนไม่สมบูรณ์  คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยจะไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ร้องเรียนดังกล่าว)

     ๔. ข้อห้ามในการส่งเรื่องร้องเรียน (หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ดูแลจะลบข้อมูลทันที)

       ๔.๑) ห้ามส่งเรื่องร้องเรียน ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์ เป็นอันขาด

       ๔.๒) ห้ามส่งเรื่องร้องเรียน ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร 

       ๔.๓) ห้ามส่งเรื่องร้องเรียน ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล และ สถาบันใดๆ โดยไม่มีมูลความจริง

     ๕) ห้ามส่งเรื่องร้องเรียน โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

          อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น กองพลทหารปืนใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผล ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

  (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

  (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

  (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไป อาจเข้าถึงได้

  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

 

คลิกเพื่อส่งเรื่องร้องเรียน