จัดซื้อ-จัดจ้าง

%AM, %25 %750 %2560 %00:%ธ.ค.

ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาซอมคลัง สป.๕ หมายเลข ๑๒๐๓๒,๑๑๙๓๒,๑๓๔๓๔,๑๑๘๓๒,๖๐๒๓,๑๔๒๓๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 505 times Last modified on %AM, %25 %234 %2560 %11:%ธ.ค.