ประกาศ

ประกาศ

กองทัพบก โดยกองพลทหารปืนใหญ่
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๔/๒๘,๖๗/๓๑,๖๘/๓๑,๒๐๐/๒๑ และ ๑๑๕/๓๒ ของ พล.ป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร หมายเลข๒๑/๑๘ ของ ป.๗๑ และซ่อมปรับปรุงกองรักษาการณ์ หมายเลข ๑๘/๑๘ ของ ป.๗๑ พัน.๗๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร หมายเลข ๗๙/๓๑ ของ ป.๗๑ ป.พัน.๗๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ๒๑๑๒๕,๓๕๒๐ และ ๘๗๓๑ ของกองพลทหารปืนใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ พล.ป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๑๑๐/๓๒,๘๑/๓๑ และ ๑๒๔/๓๓ ของ พล.ป. (๓๐.๒๒.๒๐.๐๕ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ๘๐ ครอบครัว หมายเลข ๔๔/๒๙ ของ ป.พัน.๗๒๒ (๗๒.๑๑.๑๑.๐๘ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

หน้า 1 จาก 3